𝑷𝑶𝑵𝑻 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑩𝑹𝑬

𝐺𝑎𝑢𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑏 𝑓𝑎𝑚𝑖́𝑙𝑖𝑎 𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠.

𝐸𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑙𝑙𝑜𝑐 𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑡𝑗𝑎𝑟-𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑜𝑙𝑎? 𝑉𝑜𝑙𝑠 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑖𝑟 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑐𝑎𝑛𝑦𝑒𝑠..? 𝑉𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑖 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑’𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒̀𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑎.

𝑀𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑎, 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎… 𝑗𝑜𝑐𝑠 𝑖 𝑟𝑖𝑎𝑙𝑙𝑒𝑠.

𝑉𝑜𝑙𝑠 𝑠𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑚𝑒́𝑠?, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑎𝑐𝑖́ 𝑒𝑙 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑒 𝑎𝑚𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜́ 𝑖 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎’𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑖 𝑒𝑛𝑣𝑖𝑎’𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑢 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜̀𝑛𝑖𝑐 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑎𝑙 𝑡𝑙𝑓 𝟨𝟨𝟧𝟥𝟩𝟨𝟧𝟦𝟧

𝕋𝕆𝕋𝕊 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕊

ℙ𝕆ℕ𝕋 𝔻𝔼𝕃 𝟙 𝔸𝕃 𝟛 𝔻𝔼 ℕ𝕆𝕍𝔼𝕄𝔹ℝ𝔼

𝑮𝒓𝒖𝒑𝒔 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒎𝒃 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒕𝒆𝒔.

Sı sou unα collα de fαmı́lıes (αdults ı xıquets/es) ı voleu fer unα escαpαdetα per “tots Sαnts”us oferım el següent:

  • PASAR EL DIA, αmb dınαr cαsolὰ ı αctıvıtαts per α totα lα fαmı́lıα
  • Amplıαr l’estαdα αmb αllotjαment 1, 2 o 3 nıts
  • Sols αllotjαment ı dret d’ús de cuınα ı gαudır d’ınfınıtαt d’opcıons

ℚ𝕦𝕒𝕟? 𝖣𝖾𝗅 𝟥𝟣 𝖽’𝗈𝖼𝗍𝗎𝖻𝗋𝖾 𝖺𝗅 𝟥 𝖽𝖾 𝖭𝗈𝗏𝖾𝗆𝖻𝗋𝖾.

𝕆𝕟 𝕖𝕤 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕫𝕒?

Grαnjα Escolα Rıerα d’Agres: ɯɯɯ.rıerαdeαgres.com

Tel. 660745313/665376545 – ınfo@rıerαdeαgres.com

https://www.youtube.com/watch?v=kuhj5gyvkb4

𝖫’𝖺𝗅𝖻𝖾𝗋𝗀 𝖾𝗌 𝗍𝗋𝗈𝖻𝖺 𝖺𝗅𝗌 𝖺𝖿𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝗉𝗈𝖻𝗅𝖾 𝖽’𝖠𝗀𝗋𝖾𝗌, 𝖺 𝗅’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗏. 𝖽’𝖠𝗅𝖺𝖼𝖺𝗇𝗍, 𝖺𝗅𝗌 𝗉𝖾𝗎𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝖯.𝖭. 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖲𝖾𝗋𝗋𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗈𝗅𝖺, 𝖾𝗇 𝗎𝗇 𝖾𝗇𝗍𝗈𝗋𝗇 𝗆𝗈𝗅𝗍 𝗍𝗋𝖺𝗇𝗊𝗎𝗂𝗅 𝖺𝗆𝖻 𝗂𝗇𝖿𝗂𝗇𝗂𝗍𝖺𝗍 𝖽’𝖾𝗑𝖼𝗎𝗋𝗌𝗂𝗈𝗇𝗌, 𝗋𝗎𝗍𝖾𝗌 𝖼𝗎𝗅𝗍𝗎𝗋𝖺𝗅𝗌, 𝗋𝗎𝗍𝖾𝗌 𝗍𝖾𝗆𝖺̀𝗍𝗂𝗊𝗎𝖾𝗌. 𝖯𝗈𝗍𝗌 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝗅𝗍𝖺 𝗅’𝖺𝗀𝖾𝗇𝖽𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺 𝖲𝖾𝗋𝗋𝖺 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗈𝗅𝖺 𝗁𝗍𝗍𝗉𝗌://𝗐𝗐𝗐.𝗌𝖾𝗋𝗋𝖺𝗆𝖺𝗋𝗂𝗈𝗅𝖺.𝗈𝗋𝗀

𝖤𝗌𝗍𝖾𝗆 𝖺 𝟣,𝟣𝟧𝗁𝗋𝗌 𝖺𝗆𝖻 𝖼𝗈𝗍𝗑𝖾, 𝖽𝖾𝗌 𝖽’𝖠𝗅𝖺𝖼𝖺𝗇𝗍 𝗂 𝖵𝖺𝗅𝖾̀𝗇𝖼𝗂𝖺. 𝖦𝗈𝗈𝗀𝗅𝖾 𝗆𝖺𝗉𝗌: 𝖠𝗅𝖻𝖾𝗋𝗀 𝖱𝗂𝖾𝗋𝖺 𝖽’𝖠𝗀𝗋𝖾𝗌

𝖨 𝖽𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝖫𝖺 𝖱𝗂𝖾𝗋𝖺 𝗉𝗈𝖽𝖾𝗎 𝖺𝖼𝖼𝖾𝖽𝗂𝗋 𝖾𝗇 𝗍𝗋𝖾𝗇 𝖺 𝗅𝖺 𝖥𝖨𝖱𝖠 𝖣𝖤 𝖢𝖮𝖢𝖤𝖭𝖳𝖠𝖨𝖭𝖠 𝗃𝖺 𝗊𝗎𝖾 𝗅𝖺 𝗉𝖺𝗋𝖺𝖽𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝗍𝗋𝖾𝗇 𝖾𝗌 𝗍𝗋𝗈𝖻𝖺 𝖺 𝟨𝟢𝟢𝗆𝗍𝗌 𝖽𝖾 𝗅’𝖺𝗅𝖻𝖾𝗋𝗀 𝗁𝗍𝗍𝗉://𝗐𝗐𝗐.𝗋𝖾𝗇𝖿𝖾.𝖾𝗌

ℍ𝕠𝕣𝕒𝕣𝕚𝕤 𝕠𝕣𝕚𝕖𝕟𝕥𝕒𝕥𝕚𝕦𝕤 𝕡𝕖𝕣 𝕒𝕝𝕤 𝟛 𝕕𝕚𝕖𝕤

Agres 11.16hrs / Cocentaina 11.27hrs

Agres 14.16hrs / Cocentaina 14.27hrs

Agres 18.54hrs / Cocentaina 19.05hrs

Agres 21.26hrs / Cocentaina 21.57hrs

Cocentaina 08.55hrs / Agres 09.06hrs

Cocentaina 11.55hrs / Agres 12.06hrs

Cocentaina 15.23hrs / Agres 15.34hrs

Cocentaina 19.25hrs / Agres 19.36hrs

𝖳𝖺𝗆𝖻𝖾́ 𝗉𝗈𝖽𝖾𝗎 𝗀𝖺𝗎𝖽𝗂𝗋 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗋𝗎𝗍𝖺 𝖾𝗇 𝖻𝗂𝖼𝗂𝖼𝗅𝖾𝗍𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗏𝗂𝖺 𝗏𝖾𝗋𝖽𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝖷𝗂𝗑𝖺𝗋𝗋𝖺 𝗊𝗎𝖾 𝗉𝖺𝗌𝗌𝖺 𝗆𝗈𝗅𝗍 𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗉 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗃𝖺.

ℚ𝕌𝔸ℕ𝕋 ℂ𝕆𝕊𝕋𝔸?

El preu fınαl es lα sumα dels serveıs α reservαr. Xıquets de 0-2 αnчs: Grαtuı̈t

𝖤𝗅 𝖽𝗂𝗇𝖺𝗋 𝗂 𝗌𝗈𝗉𝖺𝗋 𝗂𝗇𝖼𝗅𝗈𝗎: 𝖾𝗇𝗍𝗋𝖺𝗇𝗍𝗌, 𝗉𝗅𝖺𝗍 𝗉𝗋𝗂𝗇𝖼𝗂𝗉𝖺𝗅, 𝗉𝗈𝗌𝗍𝗋𝖾, 𝖼𝖺𝖿𝖾̀/𝗂𝗇𝖿𝗎𝗌𝗂𝗈́ 𝗂 𝖺𝗂𝗀𝗎𝖺. 𝖫𝖾𝗌 𝖻𝖾𝗀𝗎𝖽𝖾𝗌 𝗌’𝖺𝖻𝗈𝗇𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖺𝗅 𝗆𝗈𝗆𝖾𝗇𝗍.

𝕃𝕖𝕤 𝕒𝕔𝕥𝕚𝕧𝕚𝕥𝕒𝕥𝕤

𝖲’𝗂𝗇𝗂𝖼𝗂𝖾𝗇 𝖺 𝗅𝖾𝗌 𝟣𝟣.𝟢𝟢𝗁𝗋𝗌 𝗂 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖾𝗇 𝖺 𝗅𝖾𝗌 𝟣𝟪.𝟢𝟢𝗁𝗋𝗌 𝗂 𝖾𝗌𝗍𝖺𝗇 𝗀𝗎𝗂𝖺𝖽𝖾𝗌 𝗉𝖾𝗅𝗌 𝗆𝗈𝗇𝗂𝗍𝗈𝗋𝗌 𝗂 𝗆𝗈𝗇𝗂𝗍𝗈𝗋𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗃𝖺. 𝖣𝗈𝗇𝖺𝗋 𝖽𝖾 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝗋 𝖺 𝖢𝖺𝗇𝖾𝗅𝗅𝖺, 𝖺 𝖡𝖾𝗋𝗍𝖺, 𝖺 𝖦𝗎𝗂𝗋𝗋𝖺… 𝗈 𝖿𝖾𝗋 𝗉𝖺 𝗈 𝗋𝗈𝗌𝗊𝗎𝗂𝗅𝗅𝖾𝗍𝖾𝗌… 𝗈 𝖾𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖺𝗋 𝗎𝗇 𝗎𝗇𝗀𝗎̈𝖾𝗇𝗍 𝖺 𝗅𝖺 𝖼𝖺𝖻𝖺𝗇𝗒𝖺 𝖽𝖾 𝗅𝖺 𝖻𝗋𝗎𝗂𝗑𝖺 𝖬𝖺𝗋𝗂𝗈𝗅𝖺… 𝗌𝗈𝗇 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝖺𝗇𝗂𝗋𝖾𝗆 𝗉𝗋𝗈𝗉𝗈𝗌𝖺𝗇𝗍-𝗏𝗈𝗌 𝖽𝗎𝗋𝖺𝗇𝗍 𝗅’𝖾𝗌𝗍𝖺𝖽𝖺 𝖺 𝗅𝖺 𝗀𝗋𝖺𝗇𝗃𝖺.

𝑹𝒆𝒃𝒓𝒆𝒎 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑪𝑨𝑺𝑻𝑨𝑵𝒀𝑬𝑹𝑨, 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒏𝒔 𝒇𝒂𝒓𝒂̀ 𝒖𝒏𝒂 𝒇𝒐𝒈𝒖𝒆𝒓𝒂 𝒊 𝒕𝒐𝒓𝒓𝒂𝒓𝒂̀ 𝒄𝒂𝒔𝒕𝒂𝒏𝒚𝒆𝒔.

𝖫𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗌 𝗌𝗈𝗇 𝖺𝗉𝗍𝖾𝗌 𝗉𝖾𝗋 𝖺 𝗍𝗈𝗍𝗌, 𝖺𝖽𝗎𝗅𝗍𝗌 𝗂 𝗑𝗂𝗊𝗎𝖾𝗍𝗌 (𝖾𝗌 𝗋𝖾𝗊𝗎𝖾𝗋𝖾𝗂𝗑 𝗎𝗇 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝖽𝖾 𝟤𝟢 𝗂𝗇𝗌𝖼𝗋𝗂𝗉𝖼𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗉𝖾𝗋 𝖺 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗋 𝖾𝗇𝖽𝖺𝗏𝖺𝗇𝗍 𝗅𝖾𝗌 𝖺𝖼𝗍𝗂𝗏𝗂𝗍𝖺𝗍𝗌; 𝖼𝗈𝗇𝗌𝗎𝗅𝗍𝖾𝗎-𝗇𝗈𝗌 𝗃𝖺 𝗊𝗎𝖾 𝗍𝖺𝗅 𝗏𝗈𝗅𝗍𝖺 𝗍𝗂𝗇𝗀𝖺𝗆 𝗆𝖾𝗌 𝖿𝖺𝗆𝗂𝗅𝗂𝖾𝗌 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖾𝗌𝗌𝖺𝖽𝖾𝗌).

𝔼𝕃𝕊 𝕄𝔼ℕ𝕁𝔸ℝ𝕊 𝔸 𝕃𝔸 ℝ𝕀𝔼ℝ𝔸

𝖤𝗅𝗌 𝗆𝖾𝗇𝗃𝖺𝗋𝗌 𝖺 𝗅𝖺 𝖱𝗂𝖾𝗋𝖺 𝗌𝗈𝗇 𝖼𝖺𝗌𝗈𝗅𝖺𝗇𝗌; 𝗌’𝖾𝗅𝖺𝖻𝗈𝗋𝖾𝗇 𝗂𝗇𝗍𝖾𝗀𝗋𝖾𝗆𝖾𝗇𝗍 𝖾𝗇 𝗅𝖺 𝖼𝗎𝗂𝗇𝖺 𝖽𝖾𝗅 𝖺𝗅𝖻𝖾𝗋𝗀, 𝖺𝗆𝖻 𝗉𝗋𝗈𝖽𝗎𝖼𝗍𝖾𝗌 𝖽𝖾 𝗉𝗋𝗈𝗑𝗂𝗆𝗂𝗍𝖺𝗍.

𝖯𝖺𝖾𝗅𝗅𝖺 𝖺 𝗅𝖺 𝗅𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺, 𝗀𝖺𝗌𝗉𝖺𝗍𝗑𝗈 𝖺 𝗅𝖺 𝗅𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺, 𝖾𝗆𝖻𝗈𝗍𝗂𝗍𝗌 𝖺 𝗅𝖺 𝖻𝗋𝖺𝗌𝖺, 𝖺𝗋𝗋𝗈̀𝗌 𝖺𝗅 𝖿𝗈𝗋𝗇 𝖽𝖾 𝗅𝗅𝖾𝗇𝗒𝖺… 𝗌𝗈𝗇 𝗎𝗇𝖺 𝗆𝗈𝗌𝗍𝗋𝖺 𝖽𝖾𝗅𝗌 𝗉𝗅𝖺𝗍𝗌 𝗆𝖾𝗌 𝖼𝖺𝗋𝖺𝖼𝗍𝖾𝗋𝗂̀𝗌𝗍𝗂𝖼𝗌 𝗊𝗎𝖾 𝗈𝖿𝖾𝗋𝗂𝗆.

𝖲𝗂 𝖾𝗅 𝗀𝗋𝗎𝗉 𝖾𝗌 𝗇𝗈𝗆𝖻𝗋𝗈̀𝗌, 𝖾𝗌 𝗋𝖾𝖺𝗅𝗂𝗍𝗓𝖺𝗋𝖺𝗇 𝖾𝗇 𝖽𝗈𝗌 𝗍𝗈𝗋𝗇𝗌 𝗉𝖾𝗋 𝖺𝗅 𝖽𝗂𝗇𝖺𝗋: 𝖠 𝗅𝖾𝗌 𝟣𝟥.𝟥𝟢𝗁𝗋𝗌 𝖾𝗅𝗌 𝗑𝗂𝗊𝗎𝖾𝗍𝗌, 𝗂 𝖺 𝖼𝗈𝗇𝗍𝗂𝗇𝗎𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝖾𝗅𝗌 𝖺𝖽𝗎𝗅𝗍𝗌.

𝖤𝗅 𝗆𝖾𝗇𝗎́ 𝖾𝗌 𝗎́𝗇𝗂𝖼 𝗉𝖾𝗋 𝖺 𝗍𝗈𝗍 𝖾𝗅 𝗀𝗋𝗎𝗉. 𝖤𝗌 𝗋𝖾𝗊𝗎𝖾𝗋𝖾𝗂𝗑 𝗋𝖾𝗌𝖾𝗋𝗏𝖺 𝗉𝗋𝖾̀𝗏𝗂𝖺.

Tαmbé tenıu lα opcıó d’utılıtzαr lα cuınα d’us dels αlberguıstes que dısposα de 3cuınes encımeres α gαs, 2frıgorı́fıcs, 1forn d’us domèstıc, 3pıques αmb αıguα cαlentα ı mıcroones. Es fαcılıten plαts, gots ı coberts. No es fαcılıtα cαp αltre utensılı de cuınα (nı perols, nı cαssoles, nı pαelles…).

𝕃𝔸 ℝ𝕀𝔼ℝ𝔸 𝔻’𝔸𝔾ℝ𝔼𝕊

  • Les hαbıtαcıons ı els bαnчs són α compαrtır
  • Les hαbıtαcıons estαn totes equıpαdes αmb llıteres còmodes, llençol (bαıxerα), coıxı́, fundα de coıxı́ ı mαntα.

𝖫𝖾𝗌 𝗁𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈𝗇𝗌 𝗌𝗈́𝗇 𝖼𝗈𝗅·𝗅𝖾𝖼𝗍𝗂𝗏𝖾𝗌, 𝗉𝖾𝗋 𝗍𝖺𝗇𝗍 𝖼𝗈𝗇𝗃𝗎𝗇𝗍𝖾𝗌 𝗉𝖾𝗋 𝖺 𝖽𝗂𝖿𝖾𝗋𝖾𝗇𝗍𝗌 𝖿𝖺𝗆𝗂́𝗅𝗂𝖾𝗌 𝖽𝖾𝗅 𝗆𝖺𝗍𝖾𝗂𝗑 𝗀𝗋𝗎𝗉. 𝖬𝖺𝗂 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗋𝖾𝗎 𝗁𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝖺𝗆𝖻 𝗉𝖾𝗋𝗌𝗈𝗇𝖾𝗌 𝖽’𝖺𝗅𝗍𝗋𝖾𝗌 𝗀𝗋𝗎𝗉𝗌 𝗌𝗂 𝖺𝗋𝗋𝗂𝖻𝖾𝗎 𝖺𝗅 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝖾𝗌𝗍𝖺𝖻𝗅𝖾𝗋𝗍 𝖾𝗇 𝖼𝖺𝖽𝖺 𝗁𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́:

  • 𝖧𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝟤𝟨𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌 (*𝗀𝗋𝗎𝗉 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝟣𝟨)
  • 𝖧𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝟣𝟦𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌 (*𝗀𝗋𝗎𝗉 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝟣𝟢)
  • 𝖧𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝟪𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌 (*𝗀𝗋𝗎𝗉 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝟨)
  • 𝖧𝖺𝖻𝗂𝗍𝖺𝖼𝗂𝗈́ 𝟨𝗉𝗅𝖺𝖼𝖾𝗌 (*𝗀𝗋𝗎𝗉 𝗆𝗂́𝗇𝗂𝗆 𝟦)

L𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́ 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝗹𝗯𝗲𝗿𝗴 𝘀𝗲𝗿𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗱’𝗮𝘀𝘀𝗶𝗴𝗻𝗮𝗿 𝗹𝗲𝘀 𝗵𝗮𝗯𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝘀.

𝑪𝑨𝑷 𝑫𝑬 𝑺𝑬𝑻𝑴𝑨𝑵𝑨 𝑩𝑶𝑳𝑬𝑻𝑨𝑰𝑹𝑬

𝐓’𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐥𝐬 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐚𝐭𝐚-𝐬𝐚𝐧𝐠𝐬? 𝐄𝐭𝐬 𝐮𝐧 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭 𝐁𝐨𝐥𝐞𝐭𝐚𝐢𝐫𝐞? 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐚 𝐮𝐧 𝐜𝐚𝐩 𝐝𝐞 𝐬𝐞𝐭𝐦𝐚𝐧𝐚 𝐚𝐦𝐛 𝐟𝐚𝐦𝐢́𝐥𝐢𝐚 𝐢 𝐚𝐦𝐢𝐜𝐬, 𝐟𝐞𝐬 𝐥𝐚 𝐭𝐞𝐯𝐚 𝐜𝐢𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐞 𝐯𝐢́𝐦𝐞𝐭 𝐢 𝐚𝐧𝐞𝐦 𝐣𝐮𝐧𝐭𝐬 𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐜𝐥𝐚𝐭𝐚-𝐬𝐚𝐧𝐠𝐬.

𝑸𝑼𝑨𝑵?

𝑬𝒍 𝒄𝒂𝒑 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒕𝒎𝒂𝒏𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝟏𝟐 𝒊 𝟏𝟑 𝒅’𝒐𝒄𝒕𝒖𝒃𝒓𝒆

𝑷𝑹𝑬𝑼

𝑷𝒂𝒄𝒌 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒍𝒆𝒕 𝒕𝒐𝒕 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒑 𝒅𝒆 𝒔𝒆𝒕𝒎𝒂𝒏𝒂: 𝑨𝒅𝒖𝒍𝒕𝒔, 𝟕𝟓€ 𝑿𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝟑 𝒂𝒏𝒚𝒔, 𝟓𝟓€

𝑸𝑼𝑬 𝑰𝑵𝑪𝑳𝑶𝑼?

𝑻𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒊𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒊́𝒎𝒆𝒕* 𝑿𝒂𝒓𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆 𝑫𝒊𝒏𝒂𝒓 𝒄𝒂𝒔𝒐𝒍𝒂̀ 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒔𝒂𝒃𝒕𝒆 𝒊 𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒖𝒎𝒆𝒏𝒈𝒆* 𝑺𝒐𝒑𝒂𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝒅𝒊𝒔𝒔𝒂𝒃𝒕𝒆* 𝑨𝒍𝒍𝒐𝒕𝒋𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆𝒋𝒖𝒏𝒊 𝑬𝒙𝒄𝒖𝒓𝒔𝒊𝒐́ 𝒂 𝒃𝒖𝒔𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒔𝒄𝒍𝒂𝒕𝒂-𝒔𝒂𝒏𝒈𝒔

𝑷𝑹𝑶𝑮𝑹𝑨𝑴𝑨𝑪𝑰𝑶́ :

𝑫𝑰𝑺𝑺𝑨𝑩𝑻𝑬

𝑨 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟏𝒉, 𝑻𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒅𝒆 𝑪𝒊𝒔𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒅𝒆 𝑽𝒊́𝒎𝒆𝒕.

𝑫𝒊𝒏𝒂𝒓 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟒𝒉, 𝒔𝒊 𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑 𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒍𝒕 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒐́𝒔 𝒆𝒔 𝒇𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒔, 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟑:𝟑𝟎𝒉 𝒆𝒍𝒔 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆𝒔 𝒊 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́ 𝒆𝒍𝒔 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒔.

𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́ 𝒅𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟔:𝟑𝟎𝒉 𝒇𝒊𝒏𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟖𝒉, 𝒒𝒖𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔. 𝑺𝒐𝒑𝒂𝒓 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟐𝟏𝒉.

𝑫𝑰𝑼𝑴𝑬𝑵𝑮𝑬:

𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆𝒋𝒖𝒏𝒊 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟗:𝟎𝟎𝒉 𝑬𝒊𝒙𝒊𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒍’𝒆𝒙𝒄𝒖𝒓𝒔𝒊𝒐́ 𝒅𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒈𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟏𝒉.

𝑫𝒊𝒏𝒂𝒓 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟒𝒉, 𝒔𝒊 𝒆𝒍 𝒈𝒓𝒖𝒑 𝒆𝒔 𝒎𝒐𝒍𝒕 𝒏𝒐𝒎𝒃𝒓𝒐́𝒔 𝒆𝒔 𝒇𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒅𝒐𝒔 𝒕𝒐𝒓𝒏𝒔, 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟑:𝟑𝟎𝒉 𝒆𝒍𝒔 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒆𝒔 𝒊 𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒂𝒄𝒊𝒐́ 𝒆𝒍𝒔 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕𝒔. 𝑨𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒓𝒊 𝒑𝒐𝒕 𝒗𝒂𝒓𝒊𝒂𝒓 𝒔𝒆𝒈𝒐𝒏𝒔 𝒆𝒍 𝒇𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒅𝒆 𝒍’𝒆𝒙𝒄𝒖𝒓𝒔𝒊𝒐́.

𝑿𝒂𝒓𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒃𝒐𝒍𝒆𝒕𝒂𝒊𝒓𝒆.

𝑭𝒊 𝒅𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟖𝒉.

𝑰𝑴𝑷𝑶𝑹𝑻𝑨𝑵𝑻: 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒆𝒔 𝒂𝒑𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒂 𝒎𝒂𝒋𝒐𝒓𝒔 𝒅𝒆 𝟏𝟎 𝒂𝒏𝒚𝒔, 𝒆𝒍𝒔 𝒎𝒆𝒏𝒐𝒓𝒔 𝒑𝒐𝒅𝒓𝒂𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒕𝒂𝒍𝒍𝒆𝒓 𝒂𝒎𝒃 𝒖𝒏 𝒂𝒅𝒖𝒍𝒕. 𝟐𝑬𝒍 𝒅𝒊𝒏𝒂𝒓 𝒊 𝒔𝒐𝒑𝒂𝒓 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒐𝒖: 𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒏𝒕𝒔, 𝒑𝒍𝒂𝒕 𝒑𝒓𝒊𝒏𝒄𝒊𝒑𝒂𝒍, 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒓𝒆, 𝒄𝒂𝒇𝒆̀/𝒊𝒏𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐́ 𝒊 𝒂𝒊𝒈𝒖𝒂. 𝑳𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒈𝒖𝒅𝒆𝒔 𝒔’𝒂𝒃𝒐𝒏𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒂𝒍 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕.

+ 𝒊𝒏𝒇𝒐 𝒊 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒔 𝒂𝒍 𝟔𝟔𝟓𝟑𝟕𝟔𝟓𝟒𝟓 𝒐 𝒂 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒖 𝒄𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒈𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

𝟗 𝐃’𝐎𝐂𝐓𝐔𝐁𝐑𝐄

𝐻𝑜𝑙𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑠! 𝐽𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑖́ 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢! 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒, 𝑖 𝑞𝑢𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑟-𝘩𝑜, 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒? 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒, 𝑒𝑙𝑠 𝐸𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑠.

𝐺𝑎𝑢𝑖𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑’𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠 𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑠, 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑛𝑜𝑠𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒.

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑻𝑨𝑻𝑺 𝑫𝑬 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑱𝑨 + 𝑫𝑰𝑵𝑨𝑹 𝑪𝑨𝑺𝑶𝑳𝑨̀ + 𝑮𝑨𝑼𝑫𝑰𝑹 𝑫𝑬 𝑳’𝑬𝑺𝑷𝑨𝑰

𝑃𝑟𝑒𝑢: 𝟤𝟢 𝑒𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 (𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 𝑖 𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑠 𝑑𝑒 𝟥 𝑎𝑛𝑦𝑠, 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑠), 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑜𝑢 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎̀.

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎: 𝐶𝑢𝑟𝑎 𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑠 𝑖 𝑒𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́ 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑜𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎̀.

𝑳𝒆𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒂𝒕𝒔 𝒄𝒐𝒎𝒆𝒏𝒄̧𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟏𝒉 𝒊 𝒅𝒐𝒏𝒂𝒓𝒂𝒏 𝒇𝒊 𝒂 𝒍𝒆𝒔 𝟏𝟖𝒉.

𝑷𝒆𝒓 𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂𝒍𝒊𝒕𝒛𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒓𝒆𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒄𝒂𝒍 𝒆𝒏𝒗𝒊𝒂𝒓 𝒖𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒆𝒖 𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒐̀𝒏𝒊𝒄 𝒂 𝒄𝒐𝒐𝒓𝒅𝒊𝒏𝒂𝒄𝒊𝒐𝒈𝒓𝒂𝒏𝒋𝒂@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

CAMPAMENTS D’ESTIU

CAMPAMENTS D’ESTIU A LA RIERA D’AGRES!! Set dies i sis nits, amb activitats de granja, jocs, tallers artesanals, excursions, jocs de nit, banys a la piscina, visita al poble d’Agres… i el més important de tot, NOUS AMICS.

Per a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys que vulguen gaudir d’una experiència única. 
Quatre torns disponibles:
– Del 29 de Juny al 5 de juliol.
– Del 7 al 13 de juliol.
– Del 20 al 26 de juliol.
– Del 28 de juliol al 3 d’Agost.

Preu: 295 euros, inclou allotjament, menjar i activitats dirigides per monitors.

Per fer la reserva envia un correu a info@rieradeagres.com indicant el nom i cognom del participant i el torn desitjat.